„Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem!"
Jubileumi korba lépett lelkipásztorokat is köszöntöttek Bánhorvátiban

Jubileumi korba lépett lelkipásztorokat is köszöntöttek Bánhorvátiban

Bánhorvátiban tartotta meg évi rendes közgyűlését a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye, melynek nyitóáhitatát Demeter Zoltánné Mészáros Zsuzsanna helyi lelkipásztor tartotta.

 

A számbavétel és a határozatképesség után először Máthé Botond világi főjegyző mondta el főgondnoki köszöntőjét, majd Szőnyi Tamás főjegyző, esperes-helyettes kezdte meg a közgyűlés jelentéseinek sorozatát. Utalt az árvíz okozta többletmunka nehézségire, a presbiterválasztás közelgő feladatára, majd felhívta a figyelmet a közelegő népszavazásban a felekezeti hovatartozás megvallásának fontosságára is. A főjegyző problémaként említette az alacsony egyházfenntartói járulékokat, melyek fontos szerepet játszanak a lelkészi javadalmak szintentartásában is, majd a beérkezett jegyzőkönyvek alapján összegzett számokat ismertetve is értékelte az egyházmegye 2010-es állapotát. Jelentése ünnepi momentummal zárult, melyben jubileumi életkort megért lelkipásztorokat köszöntöttek:

id. Virágh Sándor lelkipásztor, akit 80 éves kora alkalmából hívtak ki az úrasztalához, megköszönve az emlékezést, jó egészséget kívánt a rá gondoló szolgatársainak, akiknek röviden beszélt korábbi szolgálatairól is.

Horváth Barnabásné lelkipásztort 75 éves kora alkalmából köszöntötték, aki köszönő szavaiban azt emelte ki, hogy most is otthon érzi magát ebben a közösségben, rendszeresen imádságban is hordozva azt.

?Ében Haézer?, velünk az Isten ? ezekkel a szavakkal köszönte meg Kovács Imre lelkipásztor a rá való emlékezést, akit szintén 75 éves kora alkalmából köszöntöttek, majd örömét fejezte ki afelett, hogy úgy lehet ebben a közösségben, mint egy nagy családban.

Az ünnepi perceket az előadói jelentések követték. Elsőként Hangó István szórványügyi előadó olvasta fel jelentését, melyben felhívta a figyelmet az egyháztagok fogyásának mértékére. Péter András missziói előadó jelentésében a külmisszió mellett a belmisszió szükségességére mutatott rá. Tóth Sándor tanulmányi előadó jelentését Szilágyi Zoltán olvasta fel, amiben foglalkozott a lelkésztovábbképzés értékelésével és felsorolta milyen témákkal foglalkoznának szívesen a gyülekezetekben szolgálók. Pásztorné Gruber Zsuzsanna jelentése részeként közös éneklésre hívta a közgyűlés tagjait, majd beszámolt az egyházmegye gyülekezeteiben szolgáló kántorokról, kórusokról, zenei alkalmakról és hangszerekről. Mátyás Sándor katechetikai előadó a gyülekezetekben folyó hittanoktatásról, gyermekmunkáról, ifjúsági munkáról szólt, majd kiemelte, hogy a hittanórákat tartók ebben az évben eddig díjazás nélkül látták el ezt a feladatot.

A bizottsági jelentések sorát megszakítva köszöntötte a közgyűlést Nagy Ákos Róbert a felvidéki Gömöri Egyházmegye esperese, aki azért látogatta meg a közgyűlést, hogy a Zakariás könyve 1,16 versének felolvasása után ünnepélyesen bejelentse, immár a felvidéki magyar reformátusok is teljes jogú tagjai a magyar reformátusok közösségének. Várady Zsolt diakóniai előadó beszámolójában a három leghangsúlyosabb területként a következőket említette meg: szegénygondozás, cigánymisszió, és a gátakon végzett segítségnyújtás. Tar Sándor ökumenikai előadó a jegyzőkönyvek értékelésére épített ige gondolatokkal számolt be a közgyűlésnek. Dr. Szathmáry Sándorné sajtóügyi előadó az olvasás fontosságára hívta fel a figyelmet, és buzdította a gyülekezeteket a református sajtótermékek előfizetésére. Várady Zsolt gyűjteményi és műemlékügyi előadó jelentésében beszámolt a gyülekezetekben történt beruházások mértékéről, majd megállapította, hogy közösségeink jó őrizői ingatlanjaiknak. Dr. Demeterné Iski Gizella a számvizsgálat eredményéről számolt be, Pásztor Dániel ismertette az egyházmegye költségvetését, majd a közgyűlés határozott a 2012-ben tartandó tanácskozás helyszínéről is, mely Sajóvámoson lesz.

Forrás: www.tirek.hu